Free slag chatrooms Free late night chat no credit card

posted by | Leave a comment

As the story unfolds, the activities of hacking become part of Greg’s growing rebellion against the school system, the headmaster’s dictatorship, his father’s dominance and the manipulation he feels from institutions like the school and the megaworld of business, which is his father’s domain and livelihood.The novel is structured to mirror the computer world: the title and cover refer to the world of the computer; the motto is from : and entry into the text and plot starts with the command: “sign on”.(2008) deur Fanie Viljoen as voorbeeld van ’n resente tematiese vernuwing in Afrikaanse jeuglektuur, naamlik die jeug se betrokkenheid by die kuberwêreld.Dié roman word eerstens bespreek as ’n jeugroman waarin die verhaal van die ontwikkeling van twee hoërskoolseuns as kuberkrakers (“hackers”) vertel word deur onder andere ’n ingewikkelde proses van sosiale manipulasie (“social engineering”).

Free slag chatrooms-84Free slag chatrooms-56

According to her adolescents have power that becomes institutional power as they engage in social forces that simultaneously empower and repress them.Die roman word egter ook ’n parallel of metafoor vir die magstryd wat volgens Roberta Trites (2000) so tipies is van die meeste jeugromans.Die teoretiese insigte van onder andere Michel Foucault oor mag en gesagstrukture en Trites oor die toepassing van hierdie tema in jeugromans word aangewend om aan te dui hoe die titel, motto, intrige en verwysings na die wêreld van die kuberkraker in dié roman gelees kan word as ’n voorbeeld van die magstryd in jeugromans in die algemeen.One of the characteristics of the YA novel is the dynamics of power relations: power versus repression.The obvious result is a rebellion against the power and repression by social institutions like the school, the church and parents.

Leave a Reply

not updating since new heads added